Fraud Blocker

Vad är en tandböld? Symptom och behandling

Dis Apsesi Nedir Belirtileri Ve Tedavisi

En tandabscess bildas ofta till följd av tandröta. Detta tillstånd beror på infektioner som börjar vid tandens rot och koncentreras i områden som kallas periapikala. Vanligtvis utlöses detta av dålig munhygien, trauma eller misslyckad rotkanalbehandling. Dessutom kan dessa infektioner, om de inte behandlas, leda till svår smärta. Dessutom finns risken att de kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Därför är tidig diagnos och korrekt behandling av en tandabscess av stor betydelse.

Orsaker till tandabscess: Riskfaktorer och utlösare

En tandabscess är ett vanligt tandhälsoproblem som kräver akut behandling. De främsta orsakerna är vanligtvis tandröta, tandtrauma och dålig munhygien. Nedbrytningen av tandens emalj tillåter bakterier i munnen och halsen att tränga in i tandens inre del, i pulpakaviteten. Detta leder till en lokal infektion som, när den fastnar i tanden, orsakar svår smärta.

När infektionen fortskrider kan den spridas längs rotkanalen och förflytta sig till över- eller underkäken beroende på tandens placering. Utlösare av tandabscess inkluderar:

 • Tandröta och dålig munhygien
 • Tandtrauma
 • Misslyckad rotkanalbehandling

Dessutom kan vissa genetiska och hälsotillstånd öka benägenheten för tandabscess:

 • Genetiska tillstånd som amelogenesis imperfecta
 • Sjukdomar som orsakar muntorrhet, såsom Sjögrens syndrom
 • Tandgnissling och andra mekaniska faktorer

Exponering för kemikalier eller sjukdomar och behandlingar som påverkar immunsystemet ökar också risken:

Var och en av dessa faktorer ökar risken för tandabscess, vilket betonar behovet av akut och effektiv behandling. En tandabscess är inte bara ett lokalt problem; om det fortskrider kan det äventyra den allmänna hälsan.

Förekomst och påverkan av tandabscess

Tandhälsoproblem, särskilt tandröta, är ett utbrett folkhälsoproblem. National Health and Nutrition Examination Survey har visat att de flesta vuxna har tandröta. Obehandlade tandrötter kan leda till allvarliga problem. Statistik är som följer:

 • 27% av vuxna mellan 20 och 64 år har obehandlad tandröta.
 • Denna siffra är 36% bland hispaniker och 42% bland icke-hispaniker.
 • Bland vuxna över 65 år är andelen med obehandlad tandröta 19%.

Tandinfektioner, särskilt tandabscesser, är en vanlig orsak till akutmottagningsbesök. På akutmottagningar för barn är frekvensen av tandabscesser 47%. Detta visar inte bara på prevalensen av tandhälsoproblem, utan även behovet av akut medicinsk intervention. Att ha friska tänder har en direkt inverkan på samhällets hälsovårdssystem.

Bildningsprocess och effekter av tandabscess

En tandabscess är en allvarlig infektion som tränger in i tandens djupaste lager. Infektionen börjar vanligtvis på grund av tandröta eller tandköttssjukdomar. Först eroderar den emaljen och når sedan det underliggande dentinlagret. När infektionen fortskrider når den tandens pulpa. Denna kammare innehåller nerver och blodkärl, vilket orsakar intensiv smärta.

Infektionen har en hög spridningspotential och kan leda till följande konsekvenser:

 • Svullnad och ömhet i tandköttet
 • Ökad smärta vid sväljning eller tuggning
 • Svårigheter att öppna munnen

Om en sådan infektion inte behandlas kan den sprida sig till käkbenet och till och med till andra delar av halsen. Denna spridning kan leda till allvarliga komplikationer och i sällsynta fall till livshotande hälsoproblem.

Symtom och undersökningsfynd vid tandabscess

En tandabscess uppvisar vissa tydliga kliniska tecken. Patienter rapporterar vanligtvis svår smärta. Denna smärta är lokaliserad runt tanden och kan förvärras vid beröring. Infekterade tänder är associerade med dålig munhygien och avsaknad av regelbundna tandläkarbesök. Patienten kan också uppge att de har haft obehandlat tandtrauma tidigare. Under tandundersökningen kan följande observationer göras:

 • Missfärgade tänder
 • Sprickor i emaljen
 • Rodnad och svullnad i tandköttet

Dessutom kan rodnad i ansiktet, trismus och dysfagi förekomma. Feber och lymfadenopati indikerar systemiska effekter av infektionen. Förändrat mentalt tillstånd och andnöd indikerar en allvarligare tillstånd som kräver akut behandling.

Hur diagnostiseras en tandabscess?

Det första steget i diagnosen av en tandabscess är vanligtvis en röntgen av huvud och hals. Denna röntgen visar om luftstrupen är komprimerad eller förskjuten. Den kan också upptäcka subkutant luft orsakad av nekrotisk vävnad. Därefter utförs en fullständig blodräkning för att bedöma förekomsten och spridningen av infektionen. Detta test undersöker antalet och typerna av vita blodkroppar, som är indikatorer på infektion. Speciellt är neutrofiler vita blodkroppar som bekämpar bakteriella infektioner. En ökning av antalet av dessa celler indikerar en infektion.

Om mer detaljerad bildbehandling behövs används följande metoder:

 • CT och MRI
 • Dessa metoder används för att tydligare observera eventuella uppåtstigande infektioner i bihålorna.

Dessa detaljerade undersökningar hjälper till att noggrant diagnostisera en tandabscess.

Behandlingsmetoder och läkemedel

Det första steget är att tömma var som har samlats vid roten av den infekterade tanden. Detta förfarande kräver vanligtvis akut intervention och lindrar snabbt patientens smärta. Därefter påbörjas antibiotikabehandling för att förhindra ytterligare spridning av infektionen. Antibiotika bekämpar de bakterier som orsakar infektionen och hjälper till att kontrollera den. Smärtstillande medel ordineras också för smärtlindring, vilket påskyndar patientens återhämtningsprocess. Valet av antibiotikum beror på infektionens svårighetsgrad och patientens hälsotillstånd.

Utvecklingen av antibiotikaresistens kan begränsa behandlingsalternativen. Därför måste läkare utvärdera alternativa antibiotika som är effektiva för patienten. Starkare antibiotika kan behövas för allvarliga infektioner eller hos patienter med försvagat immunsystem. I sådana fall används bredspektrumantibiotika.

Andra viktiga tandhälsoproblem

Medan tandabscesser och dess komplikationer behandlas, bör andra tandhälsoproblem inte förbises. Dessa problem kan ibland uppvisa liknande symtom och kräver noggrann undersökning för korrekt diagnos. Tidig diagnos möjliggör en effektiv behandlingsplan.

 • Bukkal bifurkationscysta
 • Eosinofilt granulom
 • Tandköttabscess
 • Langerhans cellhistiocytos
 • Lateral periodontal cysta
 • Osteomyelit
 • Periapikal abscess
 • Peritonsillar abscess
 • Periapikalt granulom eller cysta
 • Vertikal rotfraktur

Varje tillstånd kräver specifika behandlingsmetoder och därför är en detaljerad undersökning viktig. Detta förhindrar felaktiga diagnoser och behandlingsmetoder.

Möjliga konsekvenser av en tandabscess

Tidig och effektiv behandling av en tandabscess ger vanligtvis bra resultat. Men obehandlade fall kan leda till allvarliga komplikationer. Först kan infektionen spridas nedåt och orsaka mediastinit. Detta tillstånd kan öka dödligheten upp till 40%. Infektionen kan blockera luftvägarna och kräva allvarliga ingrepp. Dessutom ökar infektioner som sprider sig genom bihålorna eller blodet till hjärnan risken för dödsfall ytterligare. Dessa farliga konsekvenser inkluderar:

 • Mediastinit
 • Luftvägsobstruktion
 • Infektion sprider sig till hjärnan

Därför är tidig diagnos och lämplig behandling av tandabscesser avgörande.